ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 5,893 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สาขา : ไทย-สังคม
สถาบัน : โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:04:19 )
ลำดับที่ 2
resume score : 0%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เครื่องมือวัดและควบคุม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:03:49 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.06
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 07:17:03 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เทคนิคการผลิต
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 06:33:43 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคการผลิต(แม่พิมพ์โลหะ)
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:18:35 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.90
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : โรงเรียนเทคนิคพระรามหก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:54:25 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.0
ระดับการศึกษา : ม3
สาขา : สายอาชีพ
สถาบัน : เขตดอนเมือง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:10:35 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:57:04 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.61
ระดับการศึกษา : ค.บ.
สาขา : ออกแบบอุตสาหกรรม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:09:55 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ชัยภูมิ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เครื่งยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:58:49 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : เทคนิตการผลิต
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:01:26 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.06
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
17 กุมภาพันธ์ 2562
( 01:54:57 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.30
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : ว.เทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:26:56 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม ต้น
สาขา : วิทย์
สถาบัน : มัธยมตระการพืชผล
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯอื่นๆ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:25:24 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:41:39 )