ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,956 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : บธ.บ.
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:39:45 )
ลำดับที่ 2
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.22
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:32:11 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.86
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:29:24 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:49:05 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ยะลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.13
ระดับการศึกษา : สบ.สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : วิทยาลัยนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:08:46 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)อื่นๆ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:12:17 )
ลำดับที่ 7
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : วทบ ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:02:05 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.17
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:54:02 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 51  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 50,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.4
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา : การจัดการงานวิศวกรรม โปรแกรม การจัดการโลจิสตกส์, การจัดการพลังงาน,การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)บุคคล/ฝึกอบรม/Training
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:55:15 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดอื่นๆ
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:10:43 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:32:23 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:05:57 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.26
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:28:59 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : ส.บ.
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:38:36 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มรภ.พระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:42:52 )