ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2,039 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.57
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
26 เมษายน 2562
( 08:35:27 )
ลำดับที่ 2
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
26 เมษายน 2562
( 06:35:29 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : พิจิตร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.7
ระดับการศึกษา : ม .ปลาย
สาขา : ศิลป-ทั่วไป
สถาบัน : โรงเรียนตะพานหิน
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 22:49:40 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ส.บ.
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 22:33:32 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : สุพรรณบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.48
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีการผลิต
สถาบัน : วิทยาลัยราชฏัคเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 22:27:29 )
ลำดับที่ 6
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : วท.บ
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 20:42:08 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 15:47:02 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 15:47:02 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.13
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 11:12:32 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ส.บ.
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 10:42:14 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 10:24:05 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : แพร่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : บัญชี
สถาบัน : กศน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
24 เมษายน 2562
( 23:24:59 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
สถาบัน : วิทยาลัยนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
24 เมษายน 2562
( 18:14:22 )
ลำดับที่ 14
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.16
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : วิทย์-อังกฤษ
สถาบัน : ลาดปลาเค้าพิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
24 เมษายน 2562
( 18:01:15 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.5
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : ศิลปะ
สถาบัน : ก.ศ.นบางซื่อ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
24 เมษายน 2562
( 16:47:39 )