ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 3,300 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.88
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
26 เมษายน 2562
( 07:29:55 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครพนม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.47
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 17:46:02 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
25 เมษายน 2562
( 16:11:14 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.11
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 15:32:55 )
ลำดับที่ 5
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อาหารและโภชนาการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 13:27:44 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
25 เมษายน 2562
( 12:39:18 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : วท.บ
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
25 เมษายน 2562
( 12:23:10 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 10:24:05 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 100,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
25 เมษายน 2562
( 09:22:34 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ)
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
25 เมษายน 2562
( 08:48:17 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.26
ระดับการศึกษา : คศบ
สาขา : อาหารและโภชนาการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 01:55:08 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
25 เมษายน 2562
( 01:04:45 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อ่างทอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.03
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 00:15:40 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิศวกรรมแปรรุปอาหาร
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
24 เมษายน 2562
( 15:51:10 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.35
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
24 เมษายน 2562
( 15:15:52 )