ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 3,185 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : โภชนาการและการประกอบอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:52:01 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการประสานงานการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:39:16 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:19:33 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:52:44 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พังงา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.02
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
17 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:23:23 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : วทบ.จุลชีววิทยา
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : ม.นเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:33:58 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครพนม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.47
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:58:21 )
ลำดับที่ 8
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กาญจนบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.18
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:23:04 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.20
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีทางอาหาร
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:32:50 )
ลำดับที่ 10
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:09:40 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:34:23 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ศรีสะเกษ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี​
สาขา : สาธารณสุข​ศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:11:13 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระนอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.67
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:27:57 )
ลำดับที่ 14
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.47
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:36:28 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน : สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:09:14 )