ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 7,398 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : ชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:16:56 )
ลำดับที่ 2
resume score : 0%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.06
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:26:04 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.39
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:15:59 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:35:14 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:04:59 )
ลำดับที่ 6
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : มุกดาหาร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:21:38 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.4
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมกระบวนการเคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:14:34 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.09
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตบัณฑิต
สาขา : วัสดุศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:36:48 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.68
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:36:18 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : กศบ
สาขา : วิทยาศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:47:55 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการประสานงานการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:39:16 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.03
ระดับการศึกษา : บธบ.
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:48:49 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:19:33 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คณะ วิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเอก ฟิสิกส์ประยุกต์
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:10:26 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : วิทยาศาสต์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:44:42 )