ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 7,653 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.57
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
26 เมษายน 2562
( 08:35:27 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุตรดิตถ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.88
ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสต์การเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
26 เมษายน 2562
( 04:26:32 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.46
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : สิ่งแวดล้อมศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
25 เมษายน 2562
( 22:26:10 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.60
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สิ่งแวดล้อมศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
25 เมษายน 2562
( 22:07:30 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
25 เมษายน 2562
( 21:24:57 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.71
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
25 เมษายน 2562
( 18:38:30 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.82
ระดับการศึกษา : วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
สาขา : ฟิสิกส์ประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 18:00:11 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุโขทัย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.06
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
25 เมษายน 2562
( 17:30:55 )
ลำดับที่ 9
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นราธิวาส
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.18
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เคมี-ชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
25 เมษายน 2562
( 16:05:37 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.16
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 15:49:03 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 15:47:02 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 15:47:02 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
25 เมษายน 2562
( 15:10:42 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.38
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
25 เมษายน 2562
( 15:07:41 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : ชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 14:49:31 )