ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 4,270 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ บริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลแพทย์/พยาบาล/เภสัชประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
26 เมษายน 2562
( 08:11:14 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลแพทย์/พยาบาล/เภสัช
26 เมษายน 2562
( 00:20:24 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ส.บ.
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 22:33:32 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
สาขา : พยาบาลเทคนิค
สถาบัน : โรงเรียนพยาบาลชาย ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
25 เมษายน 2562
( 20:54:14 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงคอมพิมเตอร์อุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
25 เมษายน 2562
( 20:00:13 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.26
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 17:49:40 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : หนองบัวลำภู
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.43
ระดับการศึกษา : สบ.
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลับราชภัฏอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารแพทย์/พยาบาล/เภสัช
25 เมษายน 2562
( 15:31:12 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เภสัชศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพแพทย์/พยาบาล/เภสัช
25 เมษายน 2562
( 12:37:17 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ส.บ.
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 10:42:14 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : น่าน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.47
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สาธารณสุขชุมชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
25 เมษายน 2562
( 08:08:58 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สระแก้ว
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สร้างเสริมสุขภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
24 เมษายน 2562
( 21:43:09 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคนิคสัตวแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
24 เมษายน 2562
( 17:56:01 )
ลำดับที่ 13
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.06
ระดับการศึกษา : พทป.
สาขา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
24 เมษายน 2562
( 16:59:45 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.67
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวอทยาลังราชภาฏสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)แพทย์/พยาบาล/เภสัช
24 เมษายน 2562
( 14:27:28 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.10
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขา : สาธารณสุขชุมชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
24 เมษายน 2562
( 13:45:07 )