ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 7,411 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ปริญา
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
26 เมษายน 2562
( 03:21:28 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.10
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 23:03:47 )
ลำดับที่ 3
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.24
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ศิลป์ภาษา
สถาบัน : โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 21:50:10 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2:70
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาจีน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 20:00:35 )
ลำดับที่ 5
resume score : 83%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 19:47:05 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กาญจนบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ภาษาฝรั่งเศส
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
25 เมษายน 2562
( 19:17:46 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 18:58:42 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : ปริญตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 18:00:45 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.61
ระดับการศึกษา : ศษ.บ.
สาขา : ภาษาอังกฤษศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 17:24:52 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ไม่มี
สถาบัน : ราชวินิตบางแคปานขำ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 15:39:04 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : พระนครพาณิชยการ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 15:01:38 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.13
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 14:01:48 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 10:17:02 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.69
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 01:49:05 )
ลำดับที่ 15
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 01:20:52 )