ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,717 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.77
ระดับการศึกษา : อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต​
สาขา : การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
สถาบัน : Northwest University (China)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:57:25 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.47
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:33:50 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ภาษาเกาหลี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:37:55 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:17:38 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องประสานงานการขาย-การตลาด
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:27:52 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 5,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.37
ระดับการศึกษา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:34:56 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.87
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศสาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:29:53 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เชียงราย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.80
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:39:20 )
ลำดับที่ 9
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : สื่อสารมวลชน
สถาบัน : รามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:06:25 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
09 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:27:22 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.88
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : วิทยุโทรทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
07 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:05:27 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.76
ระดับการศึกษา : ม6
สาขา : อังกฤษ-จีน
สถาบัน : โรงเรียนชลกันยานุกูล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
07 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:18:10 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญ
สาขา : ภาษาญี่
สถาบัน : มหาวิทยอัสสัมชัญ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
06 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:07:14 )
ลำดับที่ 14
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี​
สาขา : วิทยุกระจายเสียง​และ​วิทยุ​โทรทัศน์​
สถาบัน : มหาวิทยาลัย​ศรี​ปทุม​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
06 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:53:27 )
ลำดับที่ 15
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.90
ระดับการศึกษา : คบ.
สาขา : พื้นฐานการศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
สถานะสมรส : หม้าย
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
05 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:28:01 )