ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,775 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กาญจนบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ภาษาฝรั่งเศส
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
25 เมษายน 2562
( 19:17:46 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 18:58:42 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พะเยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.24
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : ประวัติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
25 เมษายน 2562
( 17:34:57 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ศศบ
สาขา : ภาษาไทยและการสื่อสาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
25 เมษายน 2562
( 17:07:03 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.69
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 01:49:05 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.16
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ภาษาจีน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
24 เมษายน 2562
( 21:57:47 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : มานุษยวิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
24 เมษายน 2562
( 21:10:52 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : สุโขทัย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
24 เมษายน 2562
( 16:06:18 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.38
ระดับการศึกษา : ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
24 เมษายน 2562
( 15:31:00 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.29
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
24 เมษายน 2562
( 14:09:19 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : อักษรศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
24 เมษายน 2562
( 12:08:04 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครพนม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาอื่นๆ
24 เมษายน 2562
( 11:54:05 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
23 เมษายน 2562
( 18:03:26 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.5
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : Creative Non-fiction Writing
สถาบัน : ๊ืUniversity of East Anglia
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
23 เมษายน 2562
( 15:22:34 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : หนองคาย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.27
ระดับการศึกษา : ศศบ
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
23 เมษายน 2562
( 08:02:04 )