ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,588 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.4
ระดับการศึกษา : วทบ.สถิติ
สาขา : สถิติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรวศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:07:56 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.19
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : สถิติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:09:34 )
ลำดับที่ 3
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พิจิตร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:36:35 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : บึงกาฬ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยกฎหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:44:27 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : สถิติประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยบุคคล/ฝึกอบรม/Training
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:07:06 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.83
ระดับการศึกษา : ครุศาสคร์มหาบัณฑิต
สาขา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:55:35 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ศิลป์คำนวน
สถาบัน : รร.สตรีทุ่งสง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:17:49 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : แพร่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สถิติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:12:58 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 49  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.34
ระดับการศึกษา : รปม.
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทั่วไป
สถาบัน : ม.เกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
กฎหมายเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:39:25 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.57
ระดับการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:45:53 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ลำพูน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.10
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : สถิติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
09 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:55:39 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
09 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:08:36 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.4
ระดับการศึกษา : ป.โท
สาขา : สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:47:42 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.96
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ประวัติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
05 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:46:01 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.15
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สถิติประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
05 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:10:58 )