ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,643 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สถิติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 15:03:39 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พิจิตร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
25 เมษายน 2562
( 12:41:19 )
ลำดับที่ 3
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.61
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 11:33:43 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.42
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
25 เมษายน 2562
( 07:44:47 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : สถิติประยุกต์
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยอื่นๆ
24 เมษายน 2562
( 19:23:22 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : -
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
24 เมษายน 2562
( 12:45:32 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.22
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : สถิติประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
24 เมษายน 2562
( 08:12:09 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.90
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตประสานงานการขาย-การตลาดเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
24 เมษายน 2562
( 00:43:49 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
23 เมษายน 2562
( 19:31:10 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.4
ระดับการศึกษา : วทบ.สถิติ
สาขา : สถิติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรวศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
23 เมษายน 2562
( 14:02:17 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.55
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา : สถิติ
สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
23 เมษายน 2562
( 06:59:36 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.13
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
22 เมษายน 2562
( 20:36:45 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.22
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : สถิติประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
22 เมษายน 2562
( 14:27:20 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : ศบ.
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยบุคคล/ฝึกอบรม/Training
22 เมษายน 2562
( 14:00:52 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สถิติประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยเลขานุการ
22 เมษายน 2562
( 10:35:32 )