ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,457 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:35:14 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:04:59 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:04:02 )
ลำดับที่ 4
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.24
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การพัฒนาชุมชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:48:42 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.24
ระดับการศึกษา : สังคมศาสตร์
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:14:34 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : วท.บ
สาขา : อนามัยสิ่งเเวดล้อมเเละอาชีวอนามัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:31:53 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.49
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 01:30:16 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2042
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:16:26 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การพัฒนาชุมชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:25:18 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 13   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : โรงเรียนพนิชยการขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:10:10 )
ลำดับที่ 11
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ปัตตานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.06
ระดับการศึกษา : รัฐศาสตรบัณทิต
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:43:53 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.76
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจต่างประเทศ
สถาบัน : Stamford International University
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารเลขานุการ
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:46:25 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : หนองคาย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.63
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี บธบ.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:40:25 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.03
ระดับการศึกษา : วท.บ
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
10 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:08:32 )
ลำดับที่ 15
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.57
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
10 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:17:58 )