ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,487 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.57
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
26 เมษายน 2562
( 08:35:27 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.3
ระดับการศึกษา : M.A
สาขา : Applied Linguistic
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
25 เมษายน 2562
( 18:01:10 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
25 เมษายน 2562
( 12:39:18 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : การจัดการสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
24 เมษายน 2562
( 19:36:02 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สถาบัน : ม.เอเชียอาคเนย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
23 เมษายน 2562
( 13:22:55 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : อนุปริญญาตรี
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
22 เมษายน 2562
( 21:46:18 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​
สถาบัน : โรงเรียนขามสะแกแสง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
22 เมษายน 2562
( 16:21:56 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : แพร่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.93
ระดับการศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
22 เมษายน 2562
( 12:29:34 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.6
ระดับการศึกษา : บธ.บ.
สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
21 เมษายน 2562
( 11:08:19 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
20 เมษายน 2562
( 10:45:20 )
ลำดับที่ 11
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : รามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
19 เมษายน 2562
( 17:13:02 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.14
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
18 เมษายน 2562
( 20:03:43 )
ลำดับที่ 13
resume score : 88%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาจีน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
18 เมษายน 2562
( 11:48:47 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
17 เมษายน 2562
( 18:03:14 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 45,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วศ.ม
สาขา : สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : University of Technology Sydney
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOอื่นๆ
17 เมษายน 2562
( 09:50:22 )