ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 4,325 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.31
ระดับการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขา : บัญชีการเงิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
25 เมษายน 2562
( 20:32:27 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
25 เมษายน 2562
( 18:50:38 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.3
ระดับการศึกษา : M.A
สาขา : Applied Linguistic
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
25 เมษายน 2562
( 18:01:10 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 55  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.09
ระดับการศึกษา : อุตสาหกรรมศาตร์บัณฑิต
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
25 เมษายน 2562
( 17:03:41 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 53  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 37,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การเงิน-ธนาคาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
25 เมษายน 2562
( 15:55:06 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : หนองบัวลำภู
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.43
ระดับการศึกษา : สบ.
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลับราชภัฏอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารแพทย์/พยาบาล/เภสัช
25 เมษายน 2562
( 15:31:12 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.62
ระดับการศึกษา : บธบ.
สาขา : บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารประสานงานการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 12:29:13 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 53  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 70,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : ปวท
สาขา : บัญชี
สถาบัน : พณิชยการจำนงค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
25 เมษายน 2562
( 11:37:01 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 70,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.7
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
25 เมษายน 2562
( 11:34:36 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 19   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
25 เมษายน 2562
( 09:10:47 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.96
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์ - คณิต
สถาบัน : โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 06:34:12 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.92
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : แพทย์แผนไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
25 เมษายน 2562
( 00:36:46 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 17   ปี
เงินเดือน : 55,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.93
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : โยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
24 เมษายน 2562
( 22:51:43 )
ลำดับที่ 14
resume score : 79%
เพศ : ชาย       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 55,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต
สาขา : วิศวอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
24 เมษายน 2562
( 21:46:10 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 13   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.29
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สื่อสารมวลชน
สถาบัน : รามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารประสานงานการขาย-การตลาดจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
24 เมษายน 2562
( 21:11:51 )