ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2,590 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : คอมพิวกราฟิกมัลติมีเดีย
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
25 เมษายน 2562
( 20:13:18 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.14
ระดับการศึกษา : นศ.บ
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
25 เมษายน 2562
( 17:58:12 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
25 เมษายน 2562
( 08:14:01 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.63
ระดับการศึกษา : ม. 6
สาขา : วิทย์ - คณิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
24 เมษายน 2562
( 19:29:59 )
ลำดับที่ 5
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.48
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
24 เมษายน 2562
( 14:26:28 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
24 เมษายน 2562
( 13:35:58 )
ลำดับที่ 7
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
24 เมษายน 2562
( 11:19:48 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียฃ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
23 เมษายน 2562
( 22:45:27 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : ทศ.บ.
สาขา : ทัศนมาตรศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องอื่นๆอื่นๆ
23 เมษายน 2562
( 21:54:25 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ การแสดง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
21 เมษายน 2562
( 15:48:13 )
ลำดับที่ 11
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
21 เมษายน 2562
( 14:11:25 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : นาฏดุริยางคศิลป์
สถาบัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
21 เมษายน 2562
( 14:05:21 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : พืชสวน
สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องอื่นๆ
20 เมษายน 2562
( 23:04:52 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เพชรบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
20 เมษายน 2562
( 20:44:18 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : นาฏดุริยางคศิลป์
สถาบัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
20 เมษายน 2562
( 07:30:03 )