ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,400 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : อุตรดิตถ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.13
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างก่อสร้าง (โยธา)
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
26 เมษายน 2562
( 08:50:35 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
25 เมษายน 2562
( 23:21:56 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : อศบ.
สาขา : การจัดการอุตสาหะกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
25 เมษายน 2562
( 22:04:16 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : คอมพิวกราฟิกมัลติมีเดีย
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
25 เมษายน 2562
( 20:13:18 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารงานโครงการ
สถาบัน : พระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
24 เมษายน 2562
( 21:47:07 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สระแก้ว
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.17
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : พืชสวน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
24 เมษายน 2562
( 20:44:35 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.50
ระดับการศึกษา : สถ.ม.
สาขา : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
24 เมษายน 2562
( 19:54:11 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : หนองคาย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.44
ระดับการศึกษา : ทลบ.
สาขา : การก่อสร้าง
สถาบัน : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
24 เมษายน 2562
( 19:03:46 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.41
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
24 เมษายน 2562
( 16:21:25 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 47  ปี
ประสบการณ์ : 19   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.2
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
สถาบัน : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
24 เมษายน 2562
( 13:01:50 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.23
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบภายใน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
24 เมษายน 2562
( 10:37:27 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 60,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.1
ระดับการศึกษา : คอบ.
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
24 เมษายน 2562
( 10:31:43 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
23 เมษายน 2562
( 14:23:29 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.14
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การออกแบบตกแต่งภายใน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
23 เมษายน 2562
( 14:10:22 )
ลำดับที่ 15
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 80,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : คพม. เคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : Housing Development
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
23 เมษายน 2562
( 12:44:37 )