ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 714 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.39
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 10:01:54 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-พระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
25 เมษายน 2562
( 08:14:01 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
24 เมษายน 2562
( 09:22:46 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.05
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถาบัน : ม.กรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบProgrammer/System Admin/IT
23 เมษายน 2562
( 19:28:08 )
ลำดับที่ 5
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.20
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัฑทิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
23 เมษายน 2562
( 17:03:25 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.47
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
22 เมษายน 2562
( 21:18:04 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์เเละโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
22 เมษายน 2562
( 14:56:52 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
21 เมษายน 2562
( 16:13:25 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
20 เมษายน 2562
( 22:19:04 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์งานเขียนแบบ/งานDrawingวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
17 เมษายน 2562
( 21:24:45 )
ลำดับที่ 11
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.51
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบProgrammer/System Admin/IT
11 เมษายน 2562
( 16:14:26 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 55,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บันฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณพิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
09 เมษายน 2562
( 18:49:08 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
06 เมษายน 2562
( 14:14:42 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : คหกรรมศาสตร์
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
04 เมษายน 2562
( 10:54:49 )
ลำดับที่ 15
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : บึงกาฬ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.66
ระดับการศึกษา : คบ.
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
03 เมษายน 2562
( 23:38:43 )