ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 700 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 37,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:59:03 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมยานยนต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:40:35 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-พระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:23:36 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:16:31 )
ลำดับที่ 5
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบWeb programer/Webmaster
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:43:40 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.05
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถาบัน : ม.กรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบProgrammer/System Admin/IT
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:08:55 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.12
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
06 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:44:15 )
ลำดับที่ 8
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.26
ระดับการศึกษา : มธัยมศึกษาตอนปลาย
สาขา : การท่องเที่ยว
สถาบัน : รร.สตรีวัดระฆัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:38:03 )
ลำดับที่ 9
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : บธ.บ
สาขา : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
04 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:14:47 )
ลำดับที่ 10
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.27
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:59:32 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.39
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
31 มกราคม 2562
( 08:19:34 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 45,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : บธ.บ.
สาขา : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : ราชมงคลกรุงเทพ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
30 มกราคม 2562
( 13:08:09 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา :
สาขา : ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
29 มกราคม 2562
( 23:52:37 )
ลำดับที่ 14
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 13   ปี
เงินเดือน : 140,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.88
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmasterวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
29 มกราคม 2562
( 06:33:18 )
ลำดับที่ 15
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.7
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : มัลติมีเดีย เเละอนิเมชั่น
สถาบัน : มหาลัยราชภัฏอุบล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบWeb Design/Graphic DesignWeb Design/Graphic Design
28 มกราคม 2562
( 17:14:09 )