ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 805 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.17
ระดับการศึกษา : วศ.บ
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:04:59 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ชุมพร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.5
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportวิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:57:35 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 47  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 65,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : สถาบันราชภัฎราชนัครินทร์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดวิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
09 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:25:03 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.15
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
09 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:17:29 )
ลำดับที่ 5
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : โทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
06 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:02:32 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.73
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
05 กุมภาพันธ์ 2562
( 04:23:43 )
ลำดับที่ 7
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.27
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:59:32 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุโขทัย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.70
ระดับการศึกษา : ทลบ.
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
03 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:39:11 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เลย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.03
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : ไฟฟ้าสื่อสาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมอื่นๆ
03 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:19:04 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : อส.บ
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
02 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:24:05 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมอิเลกทรอนิกส์-โทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
01 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:54:43 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : อสบ.
สาขา : เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
31 มกราคม 2562
( 14:58:08 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.67
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
31 มกราคม 2562
( 14:22:48 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา :
สาขา :
สถาบัน :
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมProgrammer/System Admin/IT
31 มกราคม 2562
( 01:53:34 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา :
สาขา :
สถาบัน :
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมProgrammer/System Admin/IT
30 มกราคม 2562
( 21:42:09 )