ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2,046 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.34
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
26 เมษายน 2562
( 08:37:28 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
26 เมษายน 2562
( 08:14:16 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
25 เมษายน 2562
( 19:53:08 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 55  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.09
ระดับการศึกษา : อุตสาหกรรมศาตร์บัณฑิต
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
25 เมษายน 2562
( 17:03:41 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-พระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
25 เมษายน 2562
( 08:14:01 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.92
ระดับการศึกษา : วศ.บ.
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเห
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
25 เมษายน 2562
( 00:31:30 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
24 เมษายน 2562
( 22:08:21 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การสื่อสารการตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
24 เมษายน 2562
( 20:03:35 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : ค.อ.บ.
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
24 เมษายน 2562
( 20:03:16 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.44
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
24 เมษายน 2562
( 16:46:39 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.76
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
24 เมษายน 2562
( 15:51:10 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ยโสธร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.20
ระดับการศึกษา : คอบ.
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
24 เมษายน 2562
( 11:27:52 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
24 เมษายน 2562
( 09:22:46 )
ลำดับที่ 14
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
23 เมษายน 2562
( 22:46:13 )
ลำดับที่ 15
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ลพบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.57
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
23 เมษายน 2562
( 21:04:00 )