ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 3,090 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีวิศวอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
26 เมษายน 2562
( 02:26:20 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : บึงกาฬ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.25
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหว
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
25 เมษายน 2562
( 22:29:30 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : อศบ.
สาขา : การจัดการอุตสาหะกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
25 เมษายน 2562
( 22:04:16 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.44
ระดับการศึกษา : อส.บ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 21:57:36 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.44
ระดับการศึกษา : อส.บ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 21:42:18 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรขาย/Sale Engineer
25 เมษายน 2562
( 17:47:03 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ศรีสะเกษ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : เครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมงานเขียนแบบ/งานDrawing
25 เมษายน 2562
( 17:24:05 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.32
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมงานเขียนแบบ/งานDrawing
25 เมษายน 2562
( 15:30:54 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สกลนคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.60
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
25 เมษายน 2562
( 14:21:17 )
ลำดับที่ 10
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.22
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 11:58:57 )
ลำดับที่ 11
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 11:20:37 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.73
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 10:46:16 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.63
ระดับการศึกษา : วศบ.เครื่องกล
สาขา : วิศกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
25 เมษายน 2562
( 06:11:01 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
24 เมษายน 2562
( 23:26:00 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
24 เมษายน 2562
( 22:50:32 )