ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2,969 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : วศ.ม
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:00:48 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.06
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 07:17:03 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.15
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมยานยนต์
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:08:01 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเคมี และกระบวนการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:00:13 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.18
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:58:00 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.73
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:39:51 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:57:04 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรขาย/Sale Engineerอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:03:22 )
ลำดับที่ 9
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอาแบค
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:27:55 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : สระแก้ว
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมวัสดุ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรขาย/Sale Engineer
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:25:15 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.50
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เครื่องจักรกลเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:50:04 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีวิศวอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 02:29:32 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.63
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสงขลา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 01:52:21 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:16:44 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมยานยนต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:40:35 )