ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,012 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอกนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรขาย/Sale Engineer
25 เมษายน 2562
( 18:46:36 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรขาย/Sale Engineer
25 เมษายน 2562
( 17:47:03 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : B.A.
สาขา : Business English Program
สถาบัน : Rajabhat Mahasarakham University
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศวิศวกรขาย/Sale Engineer
25 เมษายน 2562
( 15:10:42 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เคมีอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิศวกรขาย/Sale Engineer
25 เมษายน 2562
( 06:37:28 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : ค.อ.บ.
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
24 เมษายน 2562
( 20:03:16 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 75,000 ฿
จังหวัด : มุกดาหาร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.2
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทลัยนวมินทราชูทิศมุกดาหาร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerอื่นๆ
24 เมษายน 2562
( 13:27:54 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.42
ระดับการศึกษา : ค. อ. บ.
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
24 เมษายน 2562
( 12:25:21 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.42
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
24 เมษายน 2562
( 09:23:46 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : ตาก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.73
ระดับการศึกษา : วศ.บ.
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
สถาบัน : Naresuan University
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
24 เมษายน 2562
( 07:32:50 )
ลำดับที่ 10
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 55,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.07
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรขาย/Sale Engineer
23 เมษายน 2562
( 14:43:40 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะวิศวกรขาย/Sale Engineerธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
23 เมษายน 2562
( 10:55:37 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.44
ระดับการศึกษา : วท.บ
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มทร.สุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิศวกรขาย/Sale Engineer
22 เมษายน 2562
( 21:49:08 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.60
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : พลังงานทดแทน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
22 เมษายน 2562
( 21:21:06 )
ลำดับที่ 14
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : M.B.A.
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรขาย/Sale Engineerงานเขียนแบบ/งานDrawing
22 เมษายน 2562
( 18:27:51 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.44
ระดับการศึกษา : วศบ.เครื่องกล
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรขาย/Sale Engineer
22 เมษายน 2562
( 14:48:47 )