ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 976 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรขาย/Sale Engineerอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:03:22 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : สระแก้ว
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมวัสดุ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรขาย/Sale Engineer
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:25:15 )
ลำดับที่ 3
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : อุตสาหการและระบบบริการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:00:36 )
ลำดับที่ 4
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 55,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.07
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรขาย/Sale Engineer
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:58:28 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 54  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.xx
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : วิศวกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:08:27 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรขาย/Sale Engineer
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:07:07 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.10
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรขาย/Sale Engineer
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:38:57 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.42
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:02:47 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.57
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมเคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerอื่นๆ
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:25:48 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.13
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:41:58 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : ค.อ.บ.
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:09:40 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 3,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.32
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรขาย/Sale Engineer
10 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:01:21 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.14
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเซรามิก
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรขาย/Sale Engineer
09 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:33:24 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
สาขา : วิศวกรรเมคคาทรอนิกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรขาย/Sale Engineer
08 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:41:49 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 45,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ศศ.ม.
สาขา : การจัดการโครงการและการประเมินโครงการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingวิศวกรขาย/Sale Engineer
07 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:28:45 )