ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2,444 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.14
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportWeb Design/Graphic Design
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:38:44 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:54:17 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.53
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designบุคคล/ฝึกอบรม/Training
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:41:40 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:17:29 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟWeb Design/Graphic Design
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:35:35 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.0
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : เทคโนโลยีบางระมุงอิตเตอร์เทค
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
17 กุมภาพันธ์ 2562
( 04:29:06 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.26
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:02:54 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาราชภัฏธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพWeb Design/Graphic Design
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:01:57 )
ลำดับที่ 9
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/ITWeb Design/Graphic Design
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:53:27 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Design
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:36:13 )
ลำดับที่ 11
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลWeb Design/Graphic Designจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:53:21 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.08
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : โฆษณา
สถาบัน : ิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:22:01 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.77
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลWeb Design/Graphic Design
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:39:38 )
ลำดับที่ 14
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สตูล
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสหกรรม
สถาบัน : ราชภัฏสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพWeb Design/Graphic Design
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:05:38 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลWeb Design/Graphic Designประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 01:16:11 )