ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2,517 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.85
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลWeb Design/Graphic Design
25 เมษายน 2562
( 20:34:35 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.20
ระดับการศึกษา : ป.ตรี ( เรียนไม่จบ )
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบัน : ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Design
25 เมษายน 2562
( 19:11:32 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
25 เมษายน 2562
( 16:03:10 )
ลำดับที่ 4
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ลำพูน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สาขาสถิติประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานเขียนแบบ/งานDrawing
25 เมษายน 2562
( 14:22:17 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สื่อสารมวลชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพWeb Design/Graphic Design
25 เมษายน 2562
( 12:33:15 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพWeb Design/Graphic Design
25 เมษายน 2562
( 10:33:10 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.60
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Design
25 เมษายน 2562
( 09:22:27 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
24 เมษายน 2562
( 15:56:13 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.14
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportWeb Design/Graphic Design
24 เมษายน 2562
( 12:17:16 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
24 เมษายน 2562
( 10:17:12 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.50
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/ITWeb Design/Graphic Design
24 เมษายน 2562
( 09:30:50 )
ลำดับที่ 12
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสงคราม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : นศ.บ
สาขา : มัลติมิเดีย
สถาบัน : หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Design
24 เมษายน 2562
( 09:24:47 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
สาขา : ศิลปศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Design
24 เมษายน 2562
( 04:16:22 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.20
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportWeb Design/Graphic Design
24 เมษายน 2562
( 01:11:01 )
ลำดับที่ 15
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 45,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ศิลปบัณฑิต
สาขา : ออกแบบเครื่องประดับ
สถาบัน : มหาวิทยาลับศิลปากร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
23 เมษายน 2562
( 16:50:46 )