ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,092 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.71
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmaster
25 เมษายน 2562
( 22:49:40 )
ลำดับที่ 2
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmaster
25 เมษายน 2562
( 20:47:35 )
ลำดับที่ 3
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : พัทลุง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.30
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmasterธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
24 เมษายน 2562
( 14:00:15 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITWeb programer/Webmaster
23 เมษายน 2562
( 18:46:48 )
ลำดับที่ 5
resume score : 82%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.59
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic DesignProgrammer/System Admin/ITWeb programer/Webmaster
23 เมษายน 2562
( 13:15:52 )
ลำดับที่ 6
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.36
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัญฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic DesignWeb programer/Webmaster
21 เมษายน 2562
( 23:34:01 )
ลำดับที่ 7
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.31
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/WebmasterProgrammer/System Admin/IT
20 เมษายน 2562
( 16:59:34 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.37
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITWeb programer/WebmasterWeb Design/Graphic Design
19 เมษายน 2562
( 23:04:59 )
ลำดับที่ 9
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.27
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟWeb programer/Webmasterธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 เมษายน 2562
( 16:28:40 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ลำปาง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.74
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลProgrammer/System Admin/ITWeb programer/Webmaster
18 เมษายน 2562
( 22:03:45 )
ลำดับที่ 11
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.83
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : ระบบสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmaster
18 เมษายน 2562
( 17:46:26 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.93
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/WebmasterProgrammer/System Admin/IT
17 เมษายน 2562
( 14:37:40 )
ลำดับที่ 13
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : อุตรดิตถ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.42
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/WebmasterProgrammer/System Admin/IT
11 เมษายน 2562
( 22:25:47 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.77
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITWeb programer/Webmasterบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
10 เมษายน 2562
( 10:26:34 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmasterบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
09 เมษายน 2562
( 15:57:09 )