ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 3,298 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/IT
25 เมษายน 2562
( 23:28:00 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.05
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 17:28:54 )
ลำดับที่ 3
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.82
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
25 เมษายน 2562
( 16:48:34 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : แพร่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.27
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพลอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 15:43:00 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.96
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลProgrammer/System Admin/IT
25 เมษายน 2562
( 15:13:44 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITProgrammer/System Admin/IT
25 เมษายน 2562
( 15:10:42 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 14:24:18 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.39
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 10:01:54 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.92
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/IT
24 เมษายน 2562
( 22:57:46 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ศรีสะเกษ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.19
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/IT
24 เมษายน 2562
( 21:29:00 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.17
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ศิลป์-จีน
สถาบัน : โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลProgrammer/System Admin/IT
24 เมษายน 2562
( 19:26:57 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.48
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
24 เมษายน 2562
( 19:25:20 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.48
ระดับการศึกษา : คบ.
สาขา : การศึกษานอกระบบโรงเรียน
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์Programmer/System Admin/IT
24 เมษายน 2562
( 15:42:05 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.50
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/ITWeb Design/Graphic Design
24 เมษายน 2562
( 09:30:50 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.11
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ทั่วไป
สถาบัน : กศน ลำพูน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดProgrammer/System Admin/ITเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
24 เมษายน 2562
( 08:32:19 )