ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,839 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.26
ระดับการศึกษา : อสบ.
สาขา : วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
สถาบัน : มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์งานเขียนแบบ/งานDrawing
25 เมษายน 2562
( 23:26:59 )
ลำดับที่ 2
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.68
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ออกแบบ
สถาบัน : ไทยวิจิตรศิลป
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 22:28:30 )
ลำดับที่ 3
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.64
ระดับการศึกษา : กศบ.
สาขา : การสอนศิลปะ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
25 เมษายน 2562
( 15:15:45 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.13
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ภาพพิมพ์
สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
25 เมษายน 2562
( 13:21:41 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.11
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีการพิมพ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
24 เมษายน 2562
( 21:16:54 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.94
ระดับการศึกษา : ศปบ.
สาขา : จิตรกรรม
สถาบัน : ม.มหาสารคาม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
24 เมษายน 2562
( 10:41:29 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
24 เมษายน 2562
( 10:17:12 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เชียงราย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.31
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : กราฟิกดีไซน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
23 เมษายน 2562
( 15:46:13 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.03
ระดับการศึกษา : ศปบ.
สาขา : ทัศนศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
23 เมษายน 2562
( 13:11:50 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
23 เมษายน 2562
( 10:05:11 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปริญญา
สาขา : นิเทศสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
22 เมษายน 2562
( 16:32:43 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 32,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.28
ระดับการศึกษา : ปริญญามหาบัณฑิต
สาขา : การออกแบบผลิตภัณฑ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
22 เมษายน 2562
( 15:28:07 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์Web Design/Graphic Design
22 เมษายน 2562
( 14:41:44 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.64
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี กศบ.
สาขา : การสอนศิลปะ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
22 เมษายน 2562
( 14:36:58 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์Web Design/Graphic Design
22 เมษายน 2562
( 11:52:15 )