ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2,657 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 53  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครพนม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : รัฐประศาสนะศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : การปกครองท้องถิ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารงานเขียนแบบ/งานDrawing
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:48:07 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานเขียนแบบ/งานDrawing
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:40:07 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี( สถ.บ.)
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : มหาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:59:58 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : บึงกาฬ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : โยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างงานเขียนแบบ/งานDrawing
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:10:31 )
ลำดับที่ 5
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportงานเขียนแบบ/งานDrawing
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:36:14 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.61
ระดับการศึกษา : ค.บ.
สาขา : ออกแบบอุตสาหกรรม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:09:55 )
ลำดับที่ 7
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมวัดคุม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหานคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:08:57 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : แพร่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.97
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : ปงรัชภิเษก
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานเขียนแบบ/งานDrawing
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:53:07 )
ลำดับที่ 9
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : วิจิตรศิบป
สถาบัน : โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานเขียนแบบ/งานDrawingศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:21:30 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawingงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:55:54 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.63
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานเขียนแบบ/งานDrawing
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:29:02 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 17   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาฝรั่งเศส
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมงานเขียนแบบ/งานDrawing
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:33:44 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.73
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : โทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:21:51 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์งานเขียนแบบ/งานDrawing
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:41:35 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : โยธา
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานเขียนแบบ/งานDrawing
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:59:52 )