ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2,753 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.89
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคอุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภ่คตะวันออก(อีเทค)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
26 เมษายน 2562
( 07:19:50 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.26
ระดับการศึกษา : อสบ.
สาขา : วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
สถาบัน : มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์งานเขียนแบบ/งานDrawing
25 เมษายน 2562
( 23:26:59 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ศรีสะเกษ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : เครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมงานเขียนแบบ/งานDrawing
25 เมษายน 2562
( 17:24:05 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.32
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมงานเขียนแบบ/งานDrawing
25 เมษายน 2562
( 15:30:54 )
ลำดับที่ 5
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ลำพูน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สาขาสถิติประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานเขียนแบบ/งานDrawing
25 เมษายน 2562
( 14:22:17 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.13
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ภาพพิมพ์
สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
25 เมษายน 2562
( 13:21:41 )
ลำดับที่ 7
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : หนองคาย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.61
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสาตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะงานเขียนแบบ/งานDrawing
25 เมษายน 2562
( 12:51:24 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัย เทคนิคสมุทรสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
25 เมษายน 2562
( 12:09:02 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพงานเขียนแบบ/งานDrawing
25 เมษายน 2562
( 11:13:00 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.50
ระดับการศึกษา : สถ.ม.
สาขา : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
24 เมษายน 2562
( 19:54:11 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : หนองคาย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.44
ระดับการศึกษา : ทลบ.
สาขา : การก่อสร้าง
สถาบัน : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
24 เมษายน 2562
( 19:03:46 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.41
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขา : เทคนิคการผลิต
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพงานเขียนแบบ/งานDrawing
24 เมษายน 2562
( 16:57:44 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.41
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
24 เมษายน 2562
( 16:21:25 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.76
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
24 เมษายน 2562
( 15:51:10 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 47  ปี
ประสบการณ์ : 19   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.2
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
สถาบัน : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
24 เมษายน 2562
( 13:01:50 )