ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 5,302 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สกลนคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.31
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
26 เมษายน 2562
( 07:24:13 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.2
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 07:02:42 )
ลำดับที่ 3
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
25 เมษายน 2562
( 22:51:41 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.62
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 21:45:45 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 18:28:25 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.05
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 17:28:54 )
ลำดับที่ 7
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : หนองคาย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.11
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 16:03:10 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : แพร่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.27
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพลอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 15:43:00 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยฐานเทคโนโลยี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
25 เมษายน 2562
( 15:38:58 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.52
ระดับการศึกษา : ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคนโสธร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 15:12:43 )
ลำดับที่ 11
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.65
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างไฟฟ้่า
สถาบัน : เทคโนโลยีแหลมทอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 14:33:23 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 14:24:18 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.15
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
สถาบัน : โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 14:10:11 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : รามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
25 เมษายน 2562
( 13:00:29 )
ลำดับที่ 15
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์ - คณิต
สถาบัน : ขุนตาลวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 11:13:33 )