ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 5,175 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กำแพงเพชร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.47
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:03:23 )
ลำดับที่ 2
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:14:34 )
ลำดับที่ 3
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : พัฒนาเว็บเพจ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:27:12 )
ลำดับที่ 4
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : เชียงราย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.57
ระดับการศึกษา : บริหารรุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:03:31 )
ลำดับที่ 5
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.37
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:25:43 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.69
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : อุตสาหการ
สถาบัน : ราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:12:32 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.05
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:56:24 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportงานเขียนแบบ/งานDrawing
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:36:14 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:21:05 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.14
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportWeb Design/Graphic Design
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:38:44 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : วิทย์
สถาบัน : วิมุตยารามพิทยากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:04:22 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : อีงกฤษ-สังคม
สถาบัน : โรงเรียนทวารวดี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:09:53 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : คบ.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย
สถาบัน : ราชภัฏราชนครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
17 กุมภาพันธ์ 2562
( 04:20:10 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:12:10 )
ลำดับที่ 15
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/ITWeb Design/Graphic Design
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:53:27 )