ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 25,261 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 08:18:18 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.76
ระดับการศึกษา : วท.บ
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
อื่นๆโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
26 เมษายน 2562
( 02:56:33 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.39
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
26 เมษายน 2562
( 01:12:48 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.42
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเลขานุการ
26 เมษายน 2562
( 00:47:36 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.31
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เทคนิตอุตสาหกรรม
สถาบัน : โรงเรียน ดอนบอสโก กรุงเทพ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
26 เมษายน 2562
( 00:10:20 )
ลำดับที่ 6
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์ทั่วไป
สถาบัน : โรงเรียนประภัสสรรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
26 เมษายน 2562
( 00:02:03 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างกล
สถาบัน : Rakthai Khong Business and Administration Technolo
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 23:56:20 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.24
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 23:29:00 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : สุพรรณบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.48
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีการผลิต
สถาบัน : วิทยาลัยราชฏัคเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 22:27:29 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.93
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมธรณี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 22:13:44 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 21:36:29 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.56
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 21:21:56 )
ลำดับที่ 13
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 20:53:38 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
25 เมษายน 2562
( 20:50:36 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ลพบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.85
ระดับการศึกษา : ป.6
สาขา : -
สถาบัน : ซอย12สาย4ซ้าย
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 20:05:45 )