ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 24,430 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 0%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เครื่องมือวัดและควบคุม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:03:49 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : วศ.ม
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:00:48 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : สุโขทัย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรม
สถาบัน : มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:26:33 )
ลำดับที่ 4
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.66
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : เทคโนโลยีชลบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 07:41:49 )
ลำดับที่ 5
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เทคนิคการผลิต
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 06:33:43 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : สามัญ
สถาบัน : กศน .ห้วยยอด
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 03:27:22 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.39
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:15:59 )
ลำดับที่ 8
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ทั่วไป
สถาบัน : โรงเรียนน้ำชึมพิทยาคม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:40:45 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.13
ระดับการศึกษา : วิทยาศาตร์บัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:38:44 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : พืชศาสตร์(พืชสวน)
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:33:13 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : วิศวกรรมเซรามิค
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:57:56 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : มุกดาหาร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:21:38 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.4
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมกระบวนการเคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:14:34 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เครื่องจักรกลเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:54:25 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:28:12 )