ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 5,413 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศเลขานุการ
26 เมษายน 2562
( 03:28:46 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ปริญา
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
26 เมษายน 2562
( 03:21:28 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 21:48:09 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศบุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 21:31:00 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.15
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
25 เมษายน 2562
( 20:13:36 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
25 เมษายน 2562
( 17:14:47 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : เลย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.17
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
สถาบัน : ศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
25 เมษายน 2562
( 16:48:34 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เลขานุการนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
25 เมษายน 2562
( 16:15:02 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.01
ระดับการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
25 เมษายน 2562
( 16:13:15 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.64
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
25 เมษายน 2562
( 15:46:02 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : B.A.
สาขา : Business English Program
สถาบัน : Rajabhat Mahasarakham University
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศวิศวกรขาย/Sale Engineer
25 เมษายน 2562
( 15:10:42 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.41
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : โยธา
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
25 เมษายน 2562
( 15:00:37 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 56  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : รบ.
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
25 เมษายน 2562
( 14:59:36 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.68
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
25 เมษายน 2562
( 14:43:28 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : บธบ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
25 เมษายน 2562
( 11:39:46 )