ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 23,419 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.10
ระดับการศึกษา : อณุปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาตร์ สาขา วารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์
สถาบัน : ราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsอื่นๆ
26 เมษายน 2562
( 08:36:28 )
ลำดับที่ 2
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.67
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยพณิชยการราชดำเนิน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 08:35:27 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.63
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
26 เมษายน 2562
( 08:18:18 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
26 เมษายน 2562
( 07:51:05 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.27
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
26 เมษายน 2562
( 07:46:02 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.80
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
26 เมษายน 2562
( 06:22:23 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : การขาย
สถาบัน : รร.พณิชยการเชียงใหม่
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsอื่นๆ
26 เมษายน 2562
( 05:47:07 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีวิศวอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
26 เมษายน 2562
( 02:26:20 )
ลำดับที่ 9
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์ทั่วไป
สถาบัน : โรงเรียนประภัสสรรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
26 เมษายน 2562
( 00:02:03 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : ม.ราชภัฎนครสวรรค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
25 เมษายน 2562
( 23:08:50 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : สามัญ​
สถาบัน : กศน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 22:52:17 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
25 เมษายน 2562
( 22:46:39 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสงคราม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
25 เมษายน 2562
( 22:16:22 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 21:48:09 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศบุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 21:31:00 )