ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 15,990 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : โครงการศึกษาษิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:08:17 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:08:17 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : ม. เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:00:13 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 13   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารรัฐกิจ
สถาบัน : ม.รามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:59:12 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สุโขทัย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.26
ระดับการศึกษา : รบ.
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:41:03 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.50
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:00:18 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 54  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 55,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.7
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:44:37 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:39:35 )
ลำดับที่ 9
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:39:35 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:28:30 )
ลำดับที่ 11
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.90
ระดับการศึกษา : ป ตรี
สาขา : จิตวิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:44:09 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : ชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:16:56 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 07:41:41 )
ลำดับที่ 14
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.57
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การพัฒนาชุมชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 03:32:25 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประสานงานการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:32:01 )