ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 26,339 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.51
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : ร.ร.พณิชยการนครสวรรค์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:03:49 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : บึงกาฬ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:48:43 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.59
ระดับการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้า
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:20:31 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.02
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:19:01 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.4
ระดับการศึกษา : วทบ.สถิติ
สาขา : สถิติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรวศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:07:56 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : บชบ.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:52:05 )
ลำดับที่ 7
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:31:40 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:24:37 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยปทุมธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:21:36 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.82
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักพงษ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:46:19 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.42
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชีบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:18:05 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.58
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:15:04 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:02:58 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัญฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:16:35 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:28:12 )