ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 32,062 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:58:11 )
ลำดับที่ 2
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.33
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : คอมพิธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:57:10 )
ลำดับที่ 3
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.02
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:43:03 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : บริหารทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:22:53 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กำแพงเพชร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.67
ระดับการศึกษา : บธ บ
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:20:52 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.37
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ธุรกิจค้าปลีกการขาย
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:18:51 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:50:38 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การจัดการภูมิวัฒนธรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:15:20 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.20
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:00:34 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : ม. เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:00:13 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.43
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : เทคนิคสระบุรี
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:14:25 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.17
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:12:24 )
ลำดับที่ 13
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.68
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerกฎหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:08:35 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนราษีไศล
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:06:21 )
ลำดับที่ 15
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:47:26 )