ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 32,912 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
26 เมษายน 2562
( 08:41:30 )
ลำดับที่ 2
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ บริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลแพทย์/พยาบาล/เภสัชประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
26 เมษายน 2562
( 08:11:14 )
ลำดับที่ 3
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.92
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิบูลย์บริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
26 เมษายน 2562
( 07:52:05 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ธรุกิจสถานพยาบาล
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
26 เมษายน 2562
( 01:57:07 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : วิทยุโทรทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
26 เมษายน 2562
( 01:27:55 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
26 เมษายน 2562
( 01:23:53 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.13
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : มหาลัยราชภัฏธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
26 เมษายน 2562
( 00:26:27 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.02
ระดับการศึกษา : คศ.บ.
สาขา : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
26 เมษายน 2562
( 00:11:20 )
ลำดับที่ 9
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
25 เมษายน 2562
( 22:51:41 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การจัดการสำนักงาน
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
25 เมษายน 2562
( 22:42:37 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.86
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : คอมพิวเตอร์แอนิมเชั่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 21:18:54 )
ลำดับที่ 12
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : ฟิสิกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
25 เมษายน 2562
( 20:00:11 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.68
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : บัญชี
สถาบัน : โรงเรียนมิตรพลพาณิชยการ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
25 เมษายน 2562
( 19:45:04 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.80
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการโลจิสติกส
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
25 เมษายน 2562
( 19:26:56 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.38
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
25 เมษายน 2562
( 19:21:53 )