ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 9,045 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.03
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerเลขานุการ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:35:33 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 13   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.21
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsเลขานุการ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:11:53 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.76
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : เลขานุการทางการแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:38:10 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.15
ระดับการศึกษา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขา : การจัดการโรงพยาบาล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการบุคคล/ฝึกอบรม/Training
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:30:11 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.65
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:26:41 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : รบ.
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:26:42 )
ลำดับที่ 7
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดเลขานุการ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:42:21 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการสำนักงาน
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:54:58 )
ลำดับที่ 9
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.48
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:48:55 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.26
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : หอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:32:47 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.85
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:16:08 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายเลขานุการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:02:54 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
17 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:23:35 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.41
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : การโรงแรม
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerเลขานุการ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:31:57 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : เลขานุการทางการแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการบุคคล/ฝึกอบรม/Training
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:46:36 )