ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 9,265 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศเลขานุการ
26 เมษายน 2562
( 03:28:46 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.42
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเลขานุการ
26 เมษายน 2562
( 00:47:36 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : แพร่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.42
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี​
สาขา : การบัญชี​
สถาบัน : มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​แพร่​-เฉลิม​พระ​เกียรติ​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 22:46:39 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เลขานุการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 21:31:18 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ชุมพร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.93
ระดับการศึกษา : ประกาศณียบัตร
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 21:19:55 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : บธ.บ
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 19:39:01 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.85
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 19:29:08 )
ลำดับที่ 8
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.25
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 17:55:07 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปัตตานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาและวรรณคดีไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 17:34:57 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ประชาสัมพันธ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประสานงานการขาย-การตลาดเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 17:22:51 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เลขานุการนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
25 เมษายน 2562
( 16:15:02 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐศาสตร์ สาขา บริการรัฐกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 16:11:14 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การเงิน การธนาคาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 16:06:12 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กำแพงเพชร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : ค.บ
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 14:39:26 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ​บัณฑิต​
สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตร​ศาสตร์​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 14:31:22 )