ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 82,154 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.02
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประสานงานการขาย-การตลาดบุคคล/ฝึกอบรม/Training
26 เมษายน 2562
( 09:34:56 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.10
ระดับการศึกษา : อณุปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาตร์ สาขา วารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์
สถาบัน : ราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsอื่นๆ
26 เมษายน 2562
( 09:28:53 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
26 เมษายน 2562
( 09:26:28 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
26 เมษายน 2562
( 09:24:51 )
ลำดับที่ 5
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 09:23:50 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.44
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 09:21:50 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ยะลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : พัฒนาสังคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
26 เมษายน 2562
( 09:20:49 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : คณิตศาตร์ประยุกต์
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
26 เมษายน 2562
( 09:12:45 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : น่าน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
26 เมษายน 2562
( 09:07:43 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.44
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาสิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 08:50:35 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กาญจนบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 08:41:30 )
ลำดับที่ 12
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
26 เมษายน 2562
( 08:41:30 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นาฏศิลปและการละคร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 08:31:25 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.96
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนโมงพณิชยการ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training
26 เมษายน 2562
( 08:25:22 )
ลำดับที่ 15
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ บริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลแพทย์/พยาบาล/เภสัชประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
26 เมษายน 2562
( 08:11:14 )