ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 12,279 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ยะลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.58
ระดับการศึกษา : ป.โท
สาขา : การศึกษาภาษาและวรรณคดีอินโดนีเซีย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัฐยกยาการ์ตา UNY
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
26 เมษายน 2562
( 09:33:55 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นาฏศิลปและการละคร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 08:31:25 )
ลำดับที่ 3
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
26 เมษายน 2562
( 00:28:28 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : กศ.บ.
สาขา : พลศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์บุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 23:38:41 )
ลำดับที่ 5
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ค.บ.
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 22:05:17 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.27
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คณิตศาสตร์สารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 22:01:15 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
25 เมษายน 2562
( 21:53:11 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.68
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 20:29:26 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
25 เมษายน 2562
( 20:03:13 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กาญจนบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ภาษาฝรั่งเศส
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
25 เมษายน 2562
( 19:17:46 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.37
ระดับการศึกษา : คบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 18:39:30 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : ปริญตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 18:00:45 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พะเยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.24
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : ประวัติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
25 เมษายน 2562
( 17:34:57 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (5ปี)
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
25 เมษายน 2562
( 17:17:48 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิทนาศาสตร์ทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
25 เมษายน 2562
( 17:17:48 )