ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 11,812 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.27
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คณิตศาสตร์สารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:28:34 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.79
ระดับการศึกษา : ศิลปาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา : การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:18:01 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : รบ.ป
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:22:36 )
ลำดับที่ 4
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : มุกดาหาร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:21:38 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.96
ระดับการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : ราชมงคลอีสาน ขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:35:16 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.41
ระดับการศึกษา : คบ.
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:23:41 )
ลำดับที่ 7
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.4
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:25:12 )
ลำดับที่ 8
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:59:00 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : กศบ
สาขา : วิทยาศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:47:55 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.13
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:28:08 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นาฏศิลปและการละคร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:12:27 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.66
ระดับการศึกษา : ศษบ
สาขา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:47:03 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.51
ระดับการศึกษา : ครุศาสตร์
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:42:11 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.21
ระดับการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ค.บ.5ปี
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:53:46 )
ลำดับที่ 15
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.90
ระดับการศึกษา : บริหารธุริจ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:43:42 )