ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 12,470 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:58:11 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ลพบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.59
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:38:01 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:09:48 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.32
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : ธุรกิจการเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:11:19 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กำแพงเพชร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์ คณิต
สถาบัน : โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:57:25 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:44:05 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สตูล
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.37
ระดับการศึกษา : สม.บ.
สาขา : สังคมวิทยา
สถาบัน : ธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:32:59 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : -
สาขา : ศิลปศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:03:47 )
ลำดับที่ 9
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.42
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การเงินการธนาคาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:07:20 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.24
ระดับการศึกษา : ป.ว.ช
สาขา : บัญชี
สถาบัน : เทคนิคธุรกิจบัณฑิต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:01:43 )
ลำดับที่ 11
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สระแก้ว
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรมการบิน(หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:48:14 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐศาสตร์ เอกบริการรัฐกิจ
สถาบัน : ม.รามคำแหง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:22:02 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : บชบ.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:52:05 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 50,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:06:29 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กำแพงเพชร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.14
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:28:20 )