ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 12,899 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.44
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 09:21:50 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.82
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : คหกรรมศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 08:50:35 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.28
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การบริหารบริธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 07:40:00 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.69
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การจัดการองค์กรสมัยใหม่
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 00:05:17 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ระนอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : วิทย์
สถาบัน : เมืองชุมพร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 21:45:07 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.20
ระดับการศึกษา : สบ.(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : วิทยาลัยนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 20:05:14 )
ลำดับที่ 7
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : ฟิสิกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
25 เมษายน 2562
( 20:00:11 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.34
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : บริหารงานบุคคล
สถาบัน : ม.สยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดบุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 19:58:10 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 18:46:36 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.3
ระดับการศึกษา : M.A
สาขา : Applied Linguistic
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
25 เมษายน 2562
( 18:01:10 )
ลำดับที่ 11
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 16:51:35 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 37,500 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 16:07:12 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.34
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภูมิสารสนเทศศาตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 15:31:54 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : รัฐศาสตร์การปกครอง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 15:04:39 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.26
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เกษตรศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 14:58:36 )