ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 12,409 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ลพบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.59
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:38:01 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:09:48 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : พิจิตร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประสานงานการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:46:54 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.32
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : ธุรกิจการเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:11:19 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : พิจิตร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.65
ระดับการศึกษา : รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:52:41 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : มหาวิทยาลัย
สาขา : บริหาร-การตลาด
สถาบัน : รามคำแหง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประสานงานการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:43:38 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : วทบ.(เกษตรศาสตร)
สาขา : โรคพืชวิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:00:18 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.4
ระดับการศึกษา : วทบ.สถิติ
สาขา : สถิติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรวศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:57:15 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วาริชศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:33:36 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : วทบ.สัตวศาสตร์
สาขา : เกษตรศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.กาฬสินธุ์
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 05:48:21 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประสานงานการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:32:01 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.51
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:49:21 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : อุตรดิตถ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : ธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:09:01 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.18
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : คณิต-อังกฤษ
สถาบัน : โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประสานงานการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:41:50 )
ลำดับที่ 15
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดเลขานุการ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:42:21 )