ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 30,389 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.03
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerเลขานุการ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:35:33 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : พัฒนาสังคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:06:50 )
ลำดับที่ 3
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : ธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:54:51 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:52:12 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:41:16 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:41:07 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.49
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:49:43 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.24
ระดับการศึกษา : ป.ว.ช
สาขา : บัญชี
สถาบัน : เทคนิคธุรกิจบัณฑิต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:01:43 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 07:14:01 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 06:42:47 )
ลำดับที่ 11
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : วทบ.สัตวศาสตร์
สาขา : เกษตรศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.กาฬสินธุ์
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 05:48:21 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 04:14:42 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสงคราม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.69
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลคำนวน
สถาบัน : โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 03:13:51 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 50,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:06:29 )
ลำดับที่ 15
resume score : 80%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.20
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : ศรียาภัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:57:24 )