ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 6,055 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วาริชศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:33:36 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : วทบ.สัตวศาสตร์
สาขา : เกษตรศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.กาฬสินธุ์
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 05:48:21 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.51
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:49:21 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : วทบ.(เกษตรศาสตร)
สาขา : โรคพืชวิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:26:41 )
ลำดับที่ 5
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เครื่องจักรกลเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:54:25 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เกษตรกลวิธาน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่กฎหมาย
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:30:13 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.13
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:28:08 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กาญจนบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.34
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:50:15 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.31
ระดับการศึกษา : วทบ.ผลิตพืช
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตพืข
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่อื่นๆประสานงานการขาย-การตลาด
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:30:35 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.14
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : เกษตรศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:10:58 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.36
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:26:56 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : พิจิตร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:59:15 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.19
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตพืช
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:17:26 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : พังงา
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:15:25 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.20
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:59:17 )