ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 6,269 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์การเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
26 เมษายน 2562
( 07:20:50 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุตรดิตถ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.88
ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสต์การเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
26 เมษายน 2562
( 04:26:32 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : พังงา
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
26 เมษายน 2562
( 04:21:09 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
25 เมษายน 2562
( 21:53:11 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.70
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : ภูมิสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
25 เมษายน 2562
( 20:27:25 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
25 เมษายน 2562
( 17:26:53 )
ลำดับที่ 7
resume score : 88%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
25 เมษายน 2562
( 16:23:21 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 37,500 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 16:07:12 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : จันทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.18
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : เกษตรศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดบุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 14:23:18 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สตูล
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.65
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 14:05:08 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 12:53:25 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.11
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
25 เมษายน 2562
( 12:50:23 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ลำปาง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.68
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : พืชศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
25 เมษายน 2562
( 12:01:59 )
ลำดับที่ 14
resume score : 82%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.12
ระดับการศึกษา : วทบ.เกษตรศาสตร์
สาขา : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 11:15:34 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : วท.บ. เกษตรศาสตร์
สาขา : พืชศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
25 เมษายน 2562
( 09:44:46 )