ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 39 หน้า จำนวน 381 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
41Senior ประจำสาขา TG Lotus บัวใหญ่
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
42พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Samsung Robinson ชัยภูมิ
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
43ผู้ช่วยผู้จัดการ
- วางแผน,ควบคุม,สั่งการ,ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่ิอบรรลุเป้าหมายคุณภาพ (Quality) ต้นทุนแข่งขันได้ (Cost) ส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนด (Delivery) - อบรม พัฒนางาน และปรับปรุงงาน ตลอดจนบุคลากรในความรับผิดชอบเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จำกัด
44Production Engineer
1. สนับสนุนช่วยงานทางด้านการควบคุมขบวนการผลิต Stamping Line โดยประสานงานระหว่างพนักงาน และผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการแผนก 2. ทำหน้าที่ประสานแต่ละหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย 3. จัดอบร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จำกัด
45ผู้บังคับบัญชา (ระดับ ผช.หน. / หัวหน้า / Supervisor)
วางแผนการทำงาน,ควบคุมการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา 5 -15 คน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ โดยมีพื้นฐานการทำงานในรูปแบบบริษัทประเภทผลิตชิ้นส่วน,ผลิตงาน และการควบคุมเครื่องจักร (สำหรับตำแหน่งง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จำกัด
47พนักงาน จป.วิชาชีพ
ดูแลตรวจสอบความปลอดภัย ตรวจอุปกรณ์ต่างๆในโรงแรม , จัดเตรียมเอกสารตรวจสอบอาคาร เอกสารรายงานไฟฟ้า, แผนซ้อมหนีไฟประจำปี รายงานต่างๆส่งกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานทุก 6 เดือน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Kantary Hotel, Korat (โรงแรมแคนทารี โคราช)
49Room Maid
มีหน้าที่ทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : Kantary Hotel, Korat (โรงแรมแคนทารี โคราช)
50Digital Marketing
- Post pictures or Clip with content - Taking care of influencers when they arrive and follow up the photo from them - Find the right media to coordinate advertising campaigns - Responding to custo...ดูรายละเอียด
องค์กร : Kantary Hotel, Korat (โรงแรมแคนทารี โคราช)