บริษัท โคฟูกุ จำกัด (Kofuku Cat Hotel)
รับฝากเลี้ยงแมว
เลขที่ 65/3 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
094-1938079
-