บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
ตำแหน่ง : สมุห์บัญชี (Accounting officer)
18 กันยายน 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
• ควบคุมดูแล การปฎิบัติงานด้านบัญชีทั้งหมด จัดทำนโยบายบัญชี การบันทึกบัญชี การปิดปัญชี การจัดทำงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบฯ รายไตรมาส/ปี ทันเวลาและถูกต้องพร้อมรับรองการตรวจสอบทั้งจากฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและจากผู้สอบบัญชีอิสระตลอดเวลา
• จัดทำรายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสำนักงานเปรียบเทียบกับงบประมาณและเป้าหมายงาน วิเคราะห์สาเหตุและให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
• จัดทำระบบปฎิบัติงานด้านบัญชี ที่สอดรับการดำเนินงานของ Front office แบบ end to end และเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณและระบบการเงินได้
• จัดทำประมาณการกระแสเงินสด เพื่อใช้วางแผนด้านการเงินของสำนักงาน โดยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนอผลสรุปต่อผู้บริหาร
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50,51 และภาษีอากรทางด้านอื่น ๆ
• ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน และสินค้าคงคลัง
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านการเป็นสมห์บัญชี การเงิน และงบประมาณ รวมกันอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในด้านมาตรฐานการบัญชีทั่้วไป และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ภาษีอากร การวิเคราะห์งบการเงิน และการวางแผนการเงิน และบัญชีการเงิน
4. มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
5. ใช้โปรแกรม ERP ได้ดี
6. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดี และมีความละเอียดรอบคอบ
7. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ รักความก้าวหน้า พร้อมเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้เสมอ
8. สามารถทำงานวันเสาร์ได้
ตลิ่งชัน , ทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0818773362
0818773362
ไม่ระบุ

บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด

311 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพม,หานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-8841841-5 , แฟกซ์ : 02-8840473
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ด่วน! Interior Designer & Foreman /Draftman/Shop Drawing / เจ้าหน้าที่โฟร์แมนและเขียนแบบงานระบบ 18 กันยายน 2563
     2. พนักงานยกของ-ขนสินค้า 18 กันยายน 2563
     3. แม่บ้าน 18 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด,การตลาดออนไลน์/อีคอนเมริซ 18 กันยายน 2563
     5. สมุห์บัญชี (Accounting officer) 18 กันยายน 2563