ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์
ตำแหน่ง : QA SUB LEADER
24 กรกฎาคม 2563
2 อัตรา
ตามตกลง
1. สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าสินค้าที่ผลิตและส่งมอบได้ตามมาตรฐานถูกต้องตามข้อกำหนดของลูกค้าทุกกระบวนการ
2. กำหนดแผน ควบคุมและสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ตรวจสอบผลการแก้ไข CAR / Complain / Claim โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องมั่นใจว่าปัญหานั้นจะต้องไม่เกิดซ้ำอีก
4. จัดตั้งระบบบริหารของฝ่ายประกันคุณภาพ ประสานกับตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพในการจัดทำระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ระดับ PROCEDURE และ WORK INSTRUCTION ตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามความคืบหน้าของมาตรฐานการตรวจสอบและการนำมาซึ่งการปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพของฝ่ายประกันคุณภาพ
ถ่ายทอดและฝึกอบรมระบบการทำงานไปยังผู้ที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาให้รับทราบไปในแนวทางเดียวกัน
6. รับผิดชอบดูแลการควบคุมคุณภาพในช่วงระหว่างการพัฒนางานใหม่ร่วมฝ่ายงานพัฒนาชิ้นส่วน
7. รายงานปัญหาและผลการแก้ไขปัญหาด้านการตรวจสอบและคุณภาพให้กับผู้บริหารได้รับทราบ
8. รับข้อมูลข่าวสารจากลูกค้าในด้านคุณภาพและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบริษัท เพื่อพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงระบบการทำงาน
9. ดูแล ควบคุมและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ภายในแผนก
10. เป็นหัวหน้าในทีมวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานที่ระบุไว้ใน KPI ผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย
11. ตระหนักในความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดดถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
12. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
13. บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
14. ดำเนินการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นโยบายและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นได้รับการนำไปปฏิบัติ
1. มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (Word, Excel, Power point)
3. ติดต่อสื่อสารกับบุคคลทุกระดับได้
4. มีความขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีการวางแผนงานที่ดี
6. มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เช่น พูด อ่าน เขียน ได้ดี
7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
8. มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO 9001: 2008 หรือ ISO/TS 16949
9. มีความรู้เรื่องของสี
ฉะเชิงเทรา
เบี้ยขยัน 500 /600 / 700 บาท / เดือน
- ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ตรวจสุขภาพประจำปี, ชุดฟอร์ม 2 ครั้ง/ปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสปลายปี - จัดเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต (กรณีที่ผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
- ปรับเงินประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
063-3596635
ไม่ระบุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์

52/2 หมู่ 21 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-845304 ต่อ 119 , แฟกซ์ : 038-845906
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์ 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. QA SUB LEADER 21 กันยายน 2563
     2. PRODUCTION SUB LEADER 21 กันยายน 2563
     3. NPPD SUB LEADER 21 กันยายน 2563
     4. Production Engineer Sub-Leader 21 กันยายน 2563
     5. INJECTION LEADER 21 กันยายน 2563