บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
ตำแหน่ง : Admin
10 พฤษภาคม 2562
1 อัตรา
8000
1.จัดทำรายงาน ติดตามผล สรุปผลงานของทีม เพื่อนำเสนอรายงานต่อหัวหน้างาน และหน่วยงานภายนอก
2.หรือ บันทึกรายงานต่างๆลงระบบ เช่นผลการติดตาม ยอดรับชำระ และอื่นๆ
3.มอบหมายงาน ให้พนักงานภายในแผนก ร่วมกับหัวหน้างาน
4.ควบคุมแบบฟอร์ม จัดเก็บเอกสารต่างๆภายในแผนก เช่น การเบิกใบตรวจสภาพ และหนังสือมอบอำนาจ
5.จัดทำหนังสือสำคัญต่างๆ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6.จัดทำเอกสาร เบิกค่าใช้จ่าย เบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ต่างๆ ของแผนก
7.จัดเก็บเอกสารต่างๆ เข้าตู้เอกสารเป็นหมดหมู่ และควบคุมเอกสารในตู้ของแผนก
8.ปฏิบัติงานตาม พรบ.ทวงถามหนี้ และ Collection Policy อย่างเคร่งครัด
9.ปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย และข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
1. จบปริญญาตรี สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ หรือ มีประสบการณ์ด้านจัดการเอกสาร
2. มีประสบการด้านงานธุรการ 1-2 ปี
3. อายุ 23 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Word Excel Power point โปรแกรมสำเร็จรูป ต่างๆได้
6. มีความละเอียดรอบคอบ จัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
8. มีความซื่อสัตย์ มีทัศนะคติที่ดี มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
9. สามารถทุ่มเทการทำงานด้วยความเต็มใจ มีระเบียบวินัย รักษาความลับองค์กร ไม่นำข้อมูลขององค์กรไปเปิดเผย
พิษณุโลก
-ประกันสังคม
-ประกันอุบัติเหตุ
-ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
tpsrrk
tpsrrk
ไม่ระบุ

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด

164/1 หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 063-2720259 , แฟกซ์ : 055-301438
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :