บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด
ตำแหน่ง : งานรับเหมาติดตั้งและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ 3G/4G Project AIS ภาคตะวันออก ( ต้องการด่วน )
05 มีนาคม 2562
5 ทีม (ทีม อัตรา
เหมาจ่ายรายเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)
1. งานติดตั้ง /เปลี่ยน/ปรับแต่ง/ตรวจวัด/รือO ถอน อุปกรณ์เครือข่าย 3G/4G
2. งานติดตั้ง /ปรับแต่ง/รือO ถอน อุปกรณ์สถานีฐานขนาดเล็ก (Mobile Base Station) เพืIอรองรับงานเทศกาล, กิจกรรมพิเศษ หรือ VIP
3. งานตรวจซ่อม/แก้ไขปัญหา/เปลีIยน อุปกรณ์เครือข่าย 3G/4G
4. งานทIีได้รับมอบหมายเพIิมเติมเป็นกรณีพิเศษ เช่น การติดตังO /ปรับแต่ง/รือO ถอน/ตรวจซ่อม/แก้ไข
ปัญหา อุปกรณ์ Datacom อืIน ๆ เช่น WiFi, Airnet, FTTx, Switch, EDS network
1. ทีมงาน 1 ทีม ประกอบด้วยพนักงาน 3 คน (หัวหน้าทีม 1 คน, ทีมงาน 2 คน)
2. หัวหน้าทีมมีอายุไม่ตIำกว่า 18 ปี จบการศึกษาขันO ตIำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขันO สูง (ปวส.) ในสาขาทีIเกีIยวข้องกับงานระบบสืIอสารโทรคมนาคม และมีประสบการณ์ มากกว่า 1 ปี หรือ จบการศึกษาขันO ตIำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาทIี เกีIยวข้องกับงานระบบสืIอสารโทรคมนาคม และมีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี
3. ทีมงานมีอายุไม่ตIำกว่า 18 ปี จบการศึกษาขันO ตIำมัธยมศึกษาปีทIี 3 หรือเทียบเท่า
4. มีความสามารถ Installation / Commissioning อุปกรณ์ Radio Network ของ Nokia ได้
5. ผ่านการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย และได้รับใบรับรอง (Certificate) จากสถาบันทีIได้รับการ รับรอง เพืIอเข้าทำงานตามข้อกำหนดของสถานทีIต่าง ๆ
ชลบุรี
ยานพาหนะ รายการอุปกรณ์ และเครืIองมือทีIต้องจัดเตรียม
1. รถยนต์กระบะพร้อมนำO มัน (สามารถขนบันได และเครIืองมือทIีใช้ในการปฎิบัติงานได้) 1 คัน
2. Computer Notebook 1 เครืIอง
3. โทรศัพท์เคลืIอนทีI Smart Phone หรือ Tablet ใช้ SIM ระบบ AIS (สามารถ Support 2.4 & 5GHz
& LTE) 1 เครืIอง
4. โทรศัพท์เคลืIอนทีI ใช้ SIM ของ Operator รายอืIน 1 เครืIอง
5. Digital Multi Meter 1 เครืIอง
6. AC&DC Clamp Meter 1 เครืIอง
7. Tilt Down Meter 1 เครืIอง
8. เครืIองเข้าหัวสาย RJ45 & RJ11 1 ตัว
9. เครืIองทดสอบสาย LAN 1 ตัว
10. Insert Tool 1 ชุด (Chrone & Poye)
11. บันไดสูงอย่างน้อย 6 เมตร 1 ตัว
12. Safety Belt 3 ชุด (1 คนต่อ 1 ชุด)
13. ชุดรับส่งอุปกรณ์จากทีIสูง รอก เชือก 1 ชุด
14. อุปกรณ์ทำความสะอาด Air Filter เช่น เครIืองดูด/เป่ าฝุ่น (Blower) 1 ชุด
15. สว่าน (เจาะไม้/ปูน) 1 ตัว
16. เข็มทิศ 1 อัน
17. ตลับเมตร 1 อัน
18. ชุดกระเป๋าเครืIองมือช่าง (Basic Tool) เช่น คีม, ไขควง, ประแจ รวมถึงเครืIองมือเฉพาะของ
อุปกรณ์ในแต่ละยีIห้อในแต่ละรุ่น 1 ชุด
19. ชุดประแจบล็อก, Block Torque 1 ชุด
- Torque Wrench 10-50 N.m
- Open Head 27 & 32
20. Light Source & Optical Power
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ichitech.telecom
ไม่ระบุ

บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด

42 ซอยคู้บอน 32 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 02-9433018 , แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :