บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด
ตำแหน่ง : งานติดตั้ง อุปกรณ์ 3G/4G Project AIS ภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ ( ต้องการด่วน )
05 มีนาคม 2562
2 ทีม (ทีม อัตรา
เหมาจ่ายรายเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)
1. Plan Work Job คือ งานปรับเปลี$ยน หรือปรับแต่งอุปกรณ์ และตรวจวัดเพือใช้ในการวิเคราะห์
เครือข่ายในส่วนของ Radio Network
2. สามารถทำ Commissioning อุปกรณ์ Radio Network ZTE, Nokia ได้
3. งานที$ได้รับมอบหมายพิเศษ เช่น การเพิ$ม ปรับแต่ง อุปกรณ์ต่างๆชั$วคราว ของ Datacom
Equipment (FTTX, FBB, IP Switch, EDS Network, Airnet, Ais Wifi)
1. จำนวนทีงาน 1 ทีม ประกอบด้วยพนักงาน 3 ท่าน คุณสมบัติของพนักงานมีดังนี
2. หัวหน้าทีมต้องจบการศึกษาขันJ ต$ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขันJ สูง (ปวส.) ในสาขาท$ี เกี$ยวข้องกับงานระบบสื$อสารโทรคมนาคมและมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ จบการศึกษาขันJ ต$ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
3. ลูกทีม ต้องจบการศึกษาขันJ ต$ำมัธยมศึกษาปีท$ี 6 หรือเทียบเท่า และอายุไม่ต$ำกว่า 18 ปี
4. ผ่านการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย และได้ใบรับรอง (Certificate) จากสถาบันที$ได้รับ การรับรอง เพื$อเข้าทำงานตามข้อกำหนดของสถานที$ต่างๆ
5. พนักงานอย่างน้อย 1 คนในทีม จะต้องมีความสามารถปฏิบัติงานบนเสาส่งโทรคมนาคม หรือที$สูงได้
อุบลราชธานี
ยานพาหนะ รายการอุปกรณ์ และเครื2องมือที2ต้องจัดเตรียมใช้ในการปฏิบัติงานขันJ ต$ำดังนี J
1. รถยนต์กระบะ (สามารถขนบันได และเครื$องมือที$ใช้ในการปฎิบัติงานได้)
2. Computer Notebook 1 เครื$อง
3. Smart Phone หรือ Tablet ระบบ AIS (สามารถ Support 2.4 & 5GHZ & LTE) 1 เครื$อง
4. โทรศัพท์เคลื$อนที$ของ Operator รายอื$น 1 เครื$อง
5. Digital Multi Meter u เครื$อง
6. AC&DC Clamp-meter u เครื$อง
7. Tilt Down Meter u เครื$อง
8. เครื$องทดสอบสาย LAN u ตัว
9. กล้องถ่ายรูป Digital 1 กล้อง
10. บันไดสูงอย่างน้อย 6 เมตร 1 ตัว
11. Safety Belt 1 ชุด
12. อุปกรณ์ทำความสะอาด Air Filter เช่น เคร$ืองดูด / เป่ าฝุ่น (Blower) u ชุด
13. สว่าน(เจาะไม้ / ปูน) u ตัว
14. เครื$องเข้าหัวสาย RJ45 & RJ11 u ตัว
15. เข็มทิศ u อัน , Digital Tilt
16. ชุดกระเป๋าเครื$องมือช่าง (Basic Tool) เช่น คีม,ไขควง,ประแจ รวมถึงเครื$องมือเฉพาะของอุปกรณ์
ในแต่ละยี$ห้อในแต่ละรุ่น u ชุด
17. Insert tool u Set (Chrone and Poye)
18. ชุดประแจบล็อก, Block Torque 1 ชุด
- Torque Wrench 10-50 N.m
- Open Head 27 & 32
19. ชุดรับส่งอุปกรณ์จากที$สูง รอก เชือก 1 ชุด
20. Light Source
21. Optical Power Meter
22. Feeder Cutter
23. ตลับเมตร
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ichitech.telecom
ไม่ระบุ

บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด

42 ซอยคู้บอน 32 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 02-9433018 , แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :