ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 56 หน้า จำนวน 553 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1sales manager (ธุรกิจโลจิสติกส์)
ประเภทธุรกิจ: โลจิสติกส์ ปฏิบัติงาน : อาคารเซ็นทรัล ซิตี ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวง บางนาเหนือ เขตบางนา กทม. วันและเวลาเปิดทำการ : วัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์ เวลา 08:30 น. ถึง 17:30น. หน้าที่และรา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ(ด่วนที่สุด)
ดูแล รับผิดชอบระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ตรวจสอบสต็อก และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ ตรวจสอบการวางบิล แจ้งฝ่ายบัญชีการเงิน วางแผนการนำรถเข้าซ่อมบำรุง ติดตามตรวจสอบผลการซ่อมบำร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
5ผู้จัดการคุณภาพQMR/ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพQMR
รับผิดชอบจัดทำเกี่ยวกับระบบ ISO ดูแลระบบและจัดทำเอกสารรับการตรวจประเมินจากผู้ว่าจ้าง และการตรวจประเมิน ISO...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
6เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด)
จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม ในโปรแกรมบัญชี จัดทำใบจ่ายเช็ก และ เงินสด พร้อมเขียนเช็ค จำทำ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด.53 จัดทำใบ Pay In นำเช็คเข้าบัญชี ทำงบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
7เจ้าหน้าที่บัญชี
ศึกษาระบบการทำงาน / รูปแบบเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดทำบัญชี• บันทึกรายการทางบัญชีในระบบบัญชี ให้ครอบคลุมรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย รวมถึงรายการทางบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จำกัด
8พนักงานคีย์ข้อมูลบัญชี (ด่วน)
1. คีย์ข้อมูลเข้าระบบบัญชี Express คีย์บิล, ภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ตัดรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 2. งานเอกสาร สามารถใช้Microsoft Word, Excel และemailได้ 3. ประสานงานกับลูกค้า และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4. มี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด
9พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ด่วน)
ขับรถส่งกระดาษถ่ายเอกสาร ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด