ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 51 หน้า จำนวน 501 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1ประชาสัมพันธ์
1.รับเรื่องต่างๆตามที่บุคคลภายนอก มาติดต่อ 2.แก้ไขงานทั่วไปภายจุดให้บริการ 3.ประสานงานด้านงานติดต่ออื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซเลน่า อมิตี้ จำกัด(มหาชน)
3ผู้รับเหมาไฟฟ้าสื่อสาร
รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทำงานที่ : รัฐสภา แห่งใหม่ แยกเกียกกาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4รับสมัครพนักงานฝ่ายขายประจำออฟฟิศ วุฒิม.3ขึ้นไป (ประจำออฟฟิศโซน พระราม9) สนใจติดต่อ HR พี่โอ Tel.0959403906
รายละเอียดงานหลักๆ ✔️โทรประชาสัมพันธ์และเสนอขาย ผลิตภัณฑ์โปรดักซ์ของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ โทรตามชื่อให้ลูกค้าของบริษัท พูดตามสคริป มีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำสิทธิประโ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading Power Recruitment Co., Ltd.
5 เจ้าหน้าที่บริการลุกค้า ประจำสาขา เสรีไทย,พัฒนาการ
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติข- -สินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด - ให้บริการลูกค้า รับชาระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กาหนดไว้ - ส่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
6Telesales ด่วนมาก!
ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ยอดจะปรับขึ้นตามความเหมาะสม, หาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่าของบริษัท, รับผิดชอบการบริการหลังการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Bugsolutions Co., Ltd.
7เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing
1. วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท 2. ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Bugsolutions Co., Ltd.
8เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที...ดูรายละเอียด
องค์กร : Bugsolutions Co., Ltd.
9เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วนมาก)
1. ดูแลการจัดซื้อสินค้า 2. ติดตามงาน ประสานงาน กับวิศวกรผู้ควบคุมงาน 3. พูดคุยต่อรองราคา ติดตามการส่งมอบสินค้าเข้าหน้างาน 4.เปิด PO ใบสั่งซื้อสินค้า ในโปรแกรมExpress 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปานฝัน จำกัด
10ผู้รับเหมาไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้า (ด่วนมาก)
1.มีความชำนาญในงานที่เกี่ยวข้อง 2.หากมีทีมงานและผู้รับเหมารายย่อย หรือคนงานรายวันมาทำงานกับบริษัทฯ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3.สามารถบริหารงานที่ได้รับมอบหมายและบริหารทีมงานในปกครองได้เป็นอย่างดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปานฝัน จำกัด