ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 61 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31ช่างหมึกพิมพ์
1. ควบคุมการเตรียมหมึก , อุปกรณ์การพิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 2. ควบคุมคุณภาพการผสมหมึกให้เป็นตามมาตรฐานของลูกค้า 3. ควบคุมปริมาณการใช้หมึกและวัตถุดิบให้เป็นไปตามปริมาณที่กำหนด รวมทั้งจัดเก็บให้ถูกวิธี 4...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
32เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบเอกสาร , จัดทำบัญชี และบันทึกบัญชี 2. กระทบยอดบัญชีประจำเดือนที่ได้รับมอบหมาย 3. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และส่งแก่ฝ่ายการเงินเพื่อทำจ่าย 4. จัดทำและดำเนินการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
33ช่างพิมพ์
1. จัดเตรียมงานการพิมพ์ให้พร้อมก่อนทำการพิมพ์ 2. ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ระหว่างการพิมพ์ตลอดเวลา 3. ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณการพิมพ์ที่รับผิดชอบ 4. สามารถใช้เครื่องการ์เวียรได้จะพิจารณาเป็นพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
34ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก
- ซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก - ถ้ามีความรู้เรีื่องเครื่องการ์เวียร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
35พนักงานฝ่ายผลิต
- ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิต - ถ้าสามารถเข้ากะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
36เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดทำใบสั่งซื้อตาม SPEC พร้อมทั้งติดตามของเมื่อครบกำหนดส่ง 2. ติดต่อประสานกับทาง SUPPLIER เมื่อไม่แน่ใจเรื่อง SPEC และราคา 3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตรงตามเวลา 4. ทำการประเมินผู้ขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
37เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
1. วางแผนและดำเนินกิจกรรมการขายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 2. เข้าพบลูกค้าเก่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มยอดสั่งซื้อให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
38ผู้ประสานงาน ประจำธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ควบคุมงานห้อง รับ-ส่ง เอกสาร (Mail Room) และควบคุมและตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน ความประพฤติ การแต่งกาย และ กริยามารยาทของพนักงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
39ผู้ประสานงาน ประจำธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ควบคุมงานห้อง รับ-ส่ง เอกสาร (Mail Room) และควบคุมและตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน ความประพฤติ การแต่งกาย และ กริยามารยาทของพนักงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
40IT Support ( ด่วนที่สุด )
- Black up ข้อมูลเกี่ยวกับ File ทุกวัน - แก้ไขปัญหา Use ที่แจ้งเข้ามาในแต่ละวัน - ปรับปรุง เว็บไซด์ของบ.เพื่อ อัพเดทข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ - จัดทำ VDO สินค้าผ่านทางออนไลน์ - จัดทำสติ๊กเกอร์ ลาเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด