ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 54 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1แอดมิน ( ต้องการด่วนมาก)
จัดทำแผนงานประจำวัน / ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ คีย์ข้อมูลในระบบ ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง / รายงานต่อผู้บังคับบัญชา จัดการดูแลความสะอาดความเป็นระเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
2บัญชี/เจ้าหน้าที่การบัญชีและการเงิน (ต้องการด่วนมาก)
จัดการดูแลงานด้านเอกสารการบัญชี บันทึกข้อมูลการบัญชี ตรวจสอบเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกใบวางบิล /ใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายรับ - รายจ่าย ปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
3บุคคล/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ต้องการด่วนมาก)
จัดทำเอกสารสมัครงาน สัมภาษณ์งาน คัดสรรพนักงาน ดูแลพนักงานในองค์กร จัดฝึกอบรมพนักงาน จัดทำบันทึกการขาด ลา มาสาย จัดทำและดูแลสวัสดิการพนักงาน วางแผนเตรียมแผนงานด้านบุคคลากรให้เพียงพออย่างต่อเนื่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
4หัวหน้าฝ่ายดูแลควบคุมการแปรรูปไม้ยางพารา
ควบคุมดูแลการเลื่อยไม้ แปรรูปไม้ยางพาราให้ได้ตรงตามสเป๊กคุณภาพที่กำหนดไว้ บริหารจัดการ การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย จัดทำแผนการผลิต วางแผนการผลิต รายงานต่อผู้บังคับบัญชา อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
5ล่ามภาษาจีนกลาง
ล่ามแปลภาษาจีน สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางกับคนจีนได้ดี พูด ฟัง อ่านได้ ติดตามคนจีนช่วยเป็นล่ามเพื่อสื่อสารกับคนไทยและคนจีน สถานที่ทำงานที่ โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด