ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 9 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ที่ปรึกษาการแก้ไขหนี้ ( DA ) สาขา หนองบัวลำภู
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มซื้อหนี้ All Product ( NON & Legal ) - วางแผนการเข้าพบลูกค้า นำแผนงานเข้าระบบ Mobile Application และเข้าพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด - เข้าพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเสี่ยงในการอนุม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
3เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิเศษ มอเตอร์ส จำกัด
4พนักงานขาย
รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาซื้อขายให้กับลูกค้าและบริการหลังการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิเศษ มอเตอร์ส จำกัด
5พนักงานฝ่ายบริการ
รับผิดชอบในหน้าที่อื่นๆ เมื่อมีความต้องการ; ให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าในขณะที่ปฏิบัติตามระเบียบในการทำงานของแผนก และทำผลงานให้สำเร็จตามและมาตราฐานเป้าที่วางไว้ ......ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิเศษ มอเตอร์ส จำกัด
6หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จ.หนองบัวลำภู ติดต่อคุณอานนท์ 061-412-0517
บริหารสินค้าและยอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริหารเขตพื้นที่การขายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลพนักงานขายให้ผ่านยอดขายที่บริษัทกำหนด ปฏิบัติงานประจำศูนย์นม หนองบัวลำภู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
7พนักงานStock ประจำศูนย์นมพลาสเจอไรซ์ จ.หนองบัวลำภู ติดต่อคุณอานนท์ 061-412-0517
- ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือหลังจากการขายในตอนเย็น - ตรวจสอบนับสินค้าคลังของเสีย - ช่วยตรวจสอบบิลขายประจำวัน / จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง - งานธุระการต่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
8เสมียน ประจำศูนย์นมพลาสเจอไรซ์ จ.หนองบัวลำภู ติดต่อคุณอานนท์ 061-412-0517
- ดูแลการเบิกจ่ายช่วย แคชเชียร์ - ดูแลจัดการสินค้าภายในศูนย์ - จัดการเอกสารต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
9 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศชาย) ประจำสาขานากลาง จ.หนองบัวลำภู
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด