ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 21 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์/ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดหนองคาย
บริหารสินค้าและยอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริหารเขตพื้นที่การขายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลพนักงานขายให้ผ่านยอดขายที่บริษัทกำหนด ปฏิบัติงานประจำศูนย์นม หนองคาย ****คุณศิริพงษ์ 081-804-8529 *...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
2รับสมัครพนักงาน PC ขายผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ กันซึม กันรั่ว ประจำห้าง Mega Home สาขาหนองคาย
• ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า สำหรับสินค้าทุกรายการ เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ • ดูแลพื้นที่กองเก็บสินค้าผลิตภัณฑ์ในแต่ละรายการสินค้า เพื่อความพร้อมในการขาย • การจัดเก็บ จัดเรียง และติดป้าย และตรวจสอบราคาสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
3เจ้าหน้าที่ GPS
1) จัดทำรายงานสรุปผลปัญหาและสิ่งควรปรับปรุงจากระบบติดตามรถขนส่งเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) กำหนดวิธีการในการดำเนินงานเพื่อใบบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพการขนส่งโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 3) กำหนดวิธ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4ผู้จัดการแผนกขนส่งสินค้า
1) บริหารงานและควบคุมการทำงานการจัดส่งสินค้าของพนักงานทุกระดับในหน่วยงาน 2) บริหารและจัดการในการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของสถานที่ขนส่ง,เส้นทางในการขนส่งเดิมและเส้นทางในการขนส่งใหม่ 3) บริหารและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดหนองคาย)
1 จัดทำแผนอัตรากำลังคน นำเสนอผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ 2 รับใบขอกำลังคนเพิ่มเติมในกรณีเร่งด่วน 3 ปฐมนิเทศ ชี้แจงกฎระเบียบบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนั้นๆ ให้พนักงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน ประจำสำนักงานหนองคาย
1.ตรวจสอบเอกสารและการบันทึกบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบบริษัทและถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากรและหลักการบันทึกบัญชีตามประมวลรัษฎากร 2.วางแผนรายรับและค่าใช้จ่ายในแต่ละ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7ผู้จัดการแผนกบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดหนองคาย
1 กำหนดแผนกลยุทธ์แผนกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 2 สรุปข้อมูลภาษี ภงด.1 ภงด.1ก 50 ทวิ ยื่นกรมสรรพากร 3 ควบคุมผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมาย 4 ติดตามแผนฝึกอบร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง (ประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดหนองคาย)
1. ประสานงาน ควบคุม และตรวจสอบพนักงานขับรถให้เป็นไปตามแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานกับ Shipping ในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร 3. ควบคุมดูแลอุปกรณ์สำนักงานและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำนักงานหนองคาย 4. ติดตามแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดหนองคาย
1. เช็คเอกสารใน Job Order และใบแจ้งหนี้ค่าจ้างรถร่วมขนส่งสินค้าบันทึกรายการค่าใช้จ่ายเข้าระบบ Express 2. จัดทำเอกสารเสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า 3. รับวางบิลจากเจ้าหน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด