ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 24 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11HR/Admin OFFICER (เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ)
1.จัดทำรายงาน Manpower 2.จัดหาลูกจ้างให้ครบตามความต้องการของแต่ละแผนก 3.จัดทำค่าแรง 4.ตรวจเช็คเอกสารลูกจ้างให้ครบถ้วน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
13ADMINISTRATOR (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
งานธุรการ ความเรียบร้อยและความปลอดภัยของบริษัทฯ งานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
14PRODUCTION SUPERVISOR (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)**ด่วนมาก**
ควบคุมการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
15SAFETY OFFICER (จป.วิชาชีพ(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย))
ดูแลและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
16ACCOUNTING MANAGER (ผู้จัดการบัญชี)**ด่วนมาก**
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบงานบัญชี จัดทำบัญชีและปิดงบประจำเดือนและปีของบริษัทในเครือ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
17QUALITY CONTROLLER (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ)**ด่วนมาก**
ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
18FACTORY ENGINEER (วิศวกรโรงงาน)**ด่วนมาก**
วางแผนและควบคุมงานโครงการ ระบบโครงสร้างต่างๆ ของโรงงานตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และระบบการซ่อมบำรุง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
19HR TRAINING (เจ้าหน้าที่บุคคลด้านฝึกอบรม )
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านฝึกอบรมต่างๆ จัดทำแผนการฝึกประจำปี จัดเตรียมการปฐมนิเทศและติดต่อหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านสวัสดิการพนักงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
20ACCOUNTING OFFICER (เจ้าหน้าที่บัญชี)**ด่วนมาก**
ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ, บันทึกบัญชี และตรวจสอบรายงานภาษี ให้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด